N.V.P.V. Alkmaar

De Kaaspost

 

1.   De verkoop geschiedt contant.  De koper betaalt 5% opgeld plus tafelgeld van € 1,00 per kavel.

Na afloop van de veiling bestaat de gelegenheid tegen gelijktijdige betaling, de kavels mee te nemen.  Het gekochte kan binnen drie dagen na de veiling tegen betaling in ontvangst worden genomen.  Wanneer dit niet heeft plaatsgevonden, wordt de kopers de rekening toegezonden, welke tien dagen na afloop van de veiling moet zijn betaald, waarna het gekochte in ontvangst kan worden genomen of toezending zal plaats vinden.

Voor toezending wordt de koopsom verhoogd met portokosten.

 

2.   De veiling geschiedt met opslagen als volgt: Tot € 10,-- met € 0,50,--;  van € 10,-- tot € 20,--  met € 1,--;  van € 20,-- tot € 50,--  met € 2,--;  van   € 50,-- tot € 150,-- met  € 5,--; van € 150,-- tot € 250,-- met € 10,--; boven de € 250,-- met € 25,--. De veilingmeester is bevoegd hiervan af te wijken.

 

3.   Alle nummers worden aan de hoogste bieder toegewezen.

 

4.   De hoogste bieder is koper;  bestaat er twijfel tussen twee of meer bieders, dan zal de koop al dan niet opnieuw in bod worden gebracht.

 

5.   De veilinghouder heeft steeds het recht kavels bijeen te voegen of te splitsen, van de volgorde der veilingnummers af te wijken en kavels waarvan de verkoop is aangekondigd, niet in veiling te brengen.

 

6.   De veilinghouder behoudt zich het recht voor, de toewijzing aan hem ongunstig bekend staande personen te onthouden of hun de toegang tot de verkoopzaal zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 

7.   Het eigendomsrecht van het gekochte gaat op de koper over bij de betaling, het risico bij de toeslag.

 

8.   Alle kavels worden verkocht zoals zij in de veiling ter tafel zijn gebracht. De kwaliteit is naar beste weten omschreven. De veilinghouder kan evt. reclames onderzoeken indien de desbetreffende kavel binnen 10 dagen wordt teruggezonden.

 

Alleen in behandeling worden genomen die kavels, welke beschreven zijn als postfris, prachtex. en dergelijke en welke hoogstens tien zegels dan wel een complete serie bevatten. Bij alle reclames moeten de zegels in dezelfde staat waarin ze verkocht zijn worden teruggegeven.

 

9.   Wanneer in de catalogus staat vermeld: merendeels pr. ex., merendeels fraaie ex., of merendeels postfris, wordt daaronder voornamelijk verstaan het merendeel der cataloguswaarde.

 

10. Ieder wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht, de koper zal zich dus niet op zijn lastgever kunnen beroepen.

 

11. Indien de koper in gebreke blijft de koopprijs met de kosten op tijd en op de wijze als hierboven is bepaald te voldoen, dan zal de verkoper het recht hebben het gekochte op kosten en op rekening van de koper te doen herveilen op dezelfde wijze en voorwaarden als hierboven vermeld, zonder dat het nodig is de nalatige koper door een bevel of andere soortgelijke akte in gebreke te stellen, zodat hij door het enkele verloop van de bepaalde termijn in gebreke is, terwijl alle rechten van de koper nadat hij met de betaling in gebreke is, worden teniet gedaan en de herveiling zal kunnen geschieden zonder dat het nodig is enige ontbinding in rechten te vorderen. De door zodanige herveiling ontstane kosten, schaden en renten moeten door de in gebreke gebleven koper binnen acht dagen na opgave van die kosten, schaden en rente, worden vergoed. Een voordeel van meerdere opbrengst zal door de koper worden genoten.

 

12. Alle kavels e.d. die wij ter veiling ontvangen, strekken tot onderpand voor hetgeen wij van de inzender te vorderen hebben of mochten krijgen wegens gemaakte kosten, eventueel verleende voorschotten of uit welken hoofde dan ook.

 

13. Voor Nederland en O.G. is de nummering volgens de catalogus van de N.V.P.H. aangehouden, voor overige landen wordt de Michel catalogus aangehouden, tenzij anders vermeld.